طرح زرین

1/500/000تومان

ثبت اشتراک در سایت   www.irexporter.com

تبلیغات محیطی و رسانه ای کالاهای ایرانی در خارج از کشور


اطلاع از نشست های تجاری B2B

اطلاع از همایش ها و تورهای نمایشگاهی داخلی و خارجی

معرفی در کتاب سالانه از محتویات سایت و توزیع در سفارتخانه های خارجی و اتاق های بازرگانی

بازاریابی محصولات در خارج از کشور

اعلام اسامی و نیازهای کالایی تجار خارجی در ایران

اعلام و اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی

مطالعه و تحقیق بازار هدف با توجه به نیازهای شرکت های ایرانی

تدوین برنامه حمایتی در جهت گسترش صادرات (هیئت تجاری، بازاریابی تخصصی، برگزاری نمایشگاه، ایجاد مراکز بازاریابی خارجی)


معرفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در صفحه ویژه


بازاریابی اختصاصی برای شرکت عضو طرح زرین


دسترسی به مطالعات بازار هدف بر اساس نیاز خاص شرکت


مشاوره و تسهیل جذب یارانه سود بانکی


مشاوره و تسهیل جذب یارانه حمل و نقل بین المللی


طرح سیمین

1/000/000تومان

ثبت اشتراک در سایت   www.irexporter.com

تبلیغات محیطی و رسانه ای کالاهای ایرانی در خارج از کشور


اطلاع از نشست های تجاری B2B

اطلاع از همایش ها و تورهای نمایشگاهی داخلی و خارجی

معرفی در کتاب سالانه از محتویات سایت و توزیع در سفارتخانه های خارجی و اتاق های بازرگانی


بازاریابی محصولات در خارج از کشور

اعلام اسامی و نیازهای کالایی تجار خارجی در ایران


اعلام و اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی


مطالعه و تحقیق بازار هدف با توجه به نیازهای شرکت های ایرانی


تدوین برنامه حمایتی در جهت گسترش صادرات (هیئت تجاری، بازاریابی تخصصی، برگزاری نمایشگاه، ایجاد مراکز بازاریابی خارجی)

_

_

_

_

_

طرح فامین

500/000 تومان


ثبت اشتراک در سایت   www.irexporter.com

تبلیغات محیطی و رسانه ای کالاهای ایرانی در خارج از کشور


اطلاع از نشست های تجاری B2B


اطلاع از همایش ها و تورهای نمایشگاهی داخلی و خارجی


معرفی در کتاب سالانه از محتویات سایت و توزیع در سفارتخانه های خارجی و اتاق های بازرگانی


_


__


_


_

_

_

_

_

_

اگر تمایل به پرداخت غیر آنلاین دارید، می تواید از طریق شماره حساب یا شماره کارت زیر پرداخت را انجام دهید.

شماره حساب: ۰۳۰۰۹۱۸۴۶۵۰۰۵

شماره کارت: ۶۳۶۲۱۴۱۱۹۸۵۰۰۷۰۵